INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.15.2009

Finanční analýza - Metody, ukazatelé, využití v praxi - GRADA

Na dále uvedené adrese jsem vystavil recenzi knihy Petry Růčkové, kterou vydala GRADA Publishing, a.s.
Jedná se již o třetí,rozšířené vedání knihy "Finanční analýza" s podtitulkem
"Metody, ukazatelé, využití v praxi".
 
http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm
Z textu recenze vybírám:

Na úvod citát jedné věty z knihy autorky Petry Růčkové:
Obecně platí: čím lepší metody, tím spolehlivější závěry, tím nižší riziko chybného rozbodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.


Skutečnost, že kniha Petry Růčkové vychází již v třetím vydání, svědčí o tom, že
kniha našla svou cestu k čtenáři.  Třetí, rozšířené vydání si zachovalo základní parametry předchozích vydání, kterými jsou věcnost,  stručnost a při tom přesnost prezentace poznatků, logický a čtenářsky přivětivý způsob podání látky.  Autorka přibližuje nejen metody finanční
analýzy ( dále jen FA ) ale i širší souvislosti finanční analýzy směrem  k rozhodovacímu procesu v řízení podniku, souvislost FA s finančním plánem, s inovačními projekty, s oceňováním podniku a s využitím výsledků FA externími subjekty.  Kniha věnuje pozornost souvislosti FA a podnikatelského plánu podniku. FA považuje za základ podnikatelského plánu zejména v případě žádosti o finanční zdroje. Efektivní provedení interní finanční analýzy považuje autorka za velmi náročný proces, který má za úkol zodpovědět celou řadu otázek. Čím kvalitněji bude finanční analýza zpracována, tím preciznější budou podklady pro sestavení finančního plánu a tím méně korekcí se dá při jeho realizaci očekávat.  Prioritní orientace FA na dosahování finanční stability podniku, svědčí o dynamickém a systémovém přístupu, který byl v třetím vydání ještě více posílen.

Obsah je rozdělen do sedmi kapitol:
- Co je finanční analýza a k čemu slouží?

- Zdroje informací pro finanční analýzu

- Metody finanční analýzy

- Analýza poměrovými ukazateli

- Souhrnné indexy hodnocení

- Plánováni jako nezbytná součást finančního řízení

- Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku


Autorka si stanovila v knize za cíl seznámit čtenáře se základními poznatky v oblasti finanční analýzy. Finanční analýzu považuje z hlediska klasifikace analýz za specifický typ analýzy, neboť jejím smyslem je provést zhodnocení finančního hospodaření a finančního zdraví podniku a poskytnout svému uživateli veškeré dostupné finanční informace o firmě. Finanční analýzu řadí jednoznačně k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení a z tohoto pohledu je dle autorky užitečná pro prověření dat z minulosti, doplnění vypočítané hodnoty podniku při jeho koupi a je také východiskem pro sestavování finančního plánu. Úspěšnost a kvalita finanční analýzy do značné míry závisí na použitých vstupních informacích. Měly být nejen kvalitní, ale také komplexní, aby byla podchycena pokud možno všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow a také výroční zpráva, jejíž součástí tyto základní účetní výkazy jsou.


Na závěr dvě doporučení pro další vydání, které na sebe zřejmě nedá dlouho čekat:

Možná by stálo za úvahu, věnovat o něco více prostoru uplatnění moderní ICT při přípravě FA, při její tvorbě a při jejím využití.  Bylo by možná dobré zvážit některé formulace, tak, aby bylo zcela zřejmé, že FA  nekončí zpracováním výstupů získaných uplatněním metod analýzy, ale že pokračuje v samotném procesu využití těchto výstupů. FA tak
svým způsobem prolíná výchozími etapami rozhodovacího procesu.

Kniha ve svém třetím rozšířeném vydání představuje nesporně potenciální přínos nejen pro studenty, ale především pro pracovníky podnikové praxe a vybraných institucí veřejné a státní správy. Upoutává svoji stručností, přehledností, srozumitelným způsobem podání. 
( Opakuji adresu plného znění recenze: http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm.)
Arnošt Katolický

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni