INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je součástí portálu AKA MONITOR, který je v péči doc.Arnošta Katolického. Na rozdíl od weblogu věnovaného novinkám na portálu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentované upoutávky na novinky na webu.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.30.2009

AKA MONITOR partnerem Západočeské univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Západočeské univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerství AKA MONITORu ISSN 1804-042X se ZČU v Plzni.
AKA MONITOR bude zajišťovat informační servis pro vybrané
pracovníky univerzity, (zaměřený na obory ekonomika, management,
informační technologie a informační systémy,)  

11.29.2009

Fotografický blesk a kouzlo vánoc

Vánoce se kvapem blíží a s nimi i zimní fotografické
žně. O vánocích vznikají každoročně neopakovatelné
situace, vzpomínky na které si většina z nás snaží
uchovat v podobě fotografických záběrů.
At již fotografujete klasikou nebo digitální technikou,
s čím se vždy setkáte, je řešení problému se světlem.
Vystihnout vánoční atmosféru při sníženém osvětlení,
můžeme jen málokdy tak, že necháme blesk svého aparátu
"prásknout" naplno v režimu "AUTO". Práce s bleskem
proto patří do "kuchařky" fotografování.
 
"Pokud chcete výrazně zlepšit úroveň fotografií
pořízených s bleskem, je nutné pochopit, jaké
světlo poskytuje blesk a jak ho rozumně začlenit
do scény tak, aby jeho použití pokud možno nebylo
vidět. Blesk je totiž velmi silné světlo, a proto
vždy dramaticky změní světelné podmínky na scéně.
Pravé mistrovství zvládnutí blesku je umění použít
blesk tak, aby jeho použití na snímku nebylo
vůbec vidět!"
Těmito slovy začíná tutoriál fotografa, publikujícího
pod jménem Pijhan Roman. Najdete ho na portálu:
http://www.fotografovani.cz.
Obsahuje 8 lekcí s touto osnovou:
1. Základní charakteristika
2. Technické parametry a funkce
3. Stanovení expozice bleskem
4. Použití v exteriéru a ve tmě
5. Vykrývací blesk v exteriéru
6. Použití v interiéru
7. Příslušenství a makro blesky
8. Dálkové řízení
První lekci najdete přímo na adrese:
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_4_01_basic.html
Přeji vám hodně úspěchu při studiu tutoriálu a zejména
při exerimentování s technikami, které autor popisuje.
Současně vám doporučuji nezapomínat na to, že bez tvůrčího
přístupu k scéně, bez smyslu pro kompozici, bez jasné
představy o tom, co chci svým snímkem vyjádřit, technika
sama o sobě atmosféru vánoc zaznamenat nedokáže.
Podívejte se na můj weblog www.akamonitor.cz/digifoto.htm,
kde najdete odkazy na řadu knih a článků, věnovaných
kreativní fotografii.

11.28.2009

CIO Business World 12/09

www.bw.cz
Insolventní dodavatel - riziko pro váš byznys
Chraňte investice do procesní logiky
Efektivní datová úložiště
Jak změnit (Tera)data v informatice
ICT v bankovnictví
(Bonus aka) Historie: Wolfram Research, Inc.

11.25.2009

Měření podnikové výkonnosti

Podniková výkonnost je téma, které se dotýká velké části
předmětů vyučovaných na ekonomických fakultách.
Bohužel nepatří k těm, kterým by byla věnována mimořádná pozornost. 
Přičinou je především náročnost tématu a poměrně malý počet kvalitních
textů, které by téma komplexně a při tom srozumitelně pokrývaly.
Právě proto si vás dovoluji upozornit na knihu GRADY od českého
autora, která se tématu věnuje. Kniha vyšla v edici "prosperita firmy"
čemuž odpovídá pojetí i obsah výkladu. 
Kniha se věnuje výkonnosti plně v souladu s podtitulkem:
"Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti".
Dílčí témata jsou:
- koncepce a praxe měření
- měření jako cesta k informacím, nikoli datům o výkonnosti
  ( vzpomeňte si na základy knowledge managementu!)
- význam měření výkonnosti z pohledu manažéra
- progesivní trendy v systémech měření výkonnosti.
Jsem přesvědčen, že obsah knihy pomůže čtenáři dobře strukturovat
dosavadní poznatky o podnikové výkonnosti a že je doplní o řadu
poznatků - především z manažerské podnikové praxe.
Více se dozvíte na stránkách GRADY -
www.grada.cz.

11.21.2009

Chip 12/09

www.chip.cz
Bible zálohování - zálohovací strategie
INstalace WIN 7 z USB Flash disku
Konec problémů s videem - správný kodek
Prolomeno: může stát komukoliv - jak posílit bezpečnost
Maximální výpočetní výkon - využijte i GPU
(Bonus aka) 10 překvapivých čísel o internetu
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Příští číslo vyjde 18.12.09

11.16.2009

SAT & DVB-T magazín 11/09

www.Sat-magazin.cz
Eutelsat dosáhl 100 HD kanálů. Druhý HD kanál ORF, Food Network a další

Art Channel - Francouzský kanál zaměřený především no moderní umění(16“E)

Praktické zkušeností s DVB-T anténou - Fracarro Sigma 6HD

Britská rádia v platformě SKY –  Smooth Rádio a Planet Rock

HIGH END Slovakia 2009 - 4. ročník tradičnej výstavy v Bratislavě

(Bonus aka) Terrestrial Signál Finder - přístroj pro nastaveni příjmu DVB-T

 

11.13.2009

Jak na počítač 11/09

Jednodušší ovládání počítače - DocketDock
Jak přesunout složky na jiný disk
Sdílení plochy přes SKYPE
Program Voice Reader Home
Audacity 1.2 - příručka do kapsy
(Bonus aka) Průvodce nákupem na internetu - dárky nosí internet
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Lombardi Resource Center

Pozoruhodný rozcestník na zdroje k BPM
http://www.lombardisoftware.com/bpm-resource-center.php
Více na:
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický

CONNECT! 12/09

Lidská rizika přenositelné autentizace
Na aplikace bezobslužně i v doméně
Přínosy a úskalí pronájmu hardwaru
Trendy v oblasti síťových karet
Když selžou jiné možnosti optimalizace programů
(Bonus aka) Skladování a bezpečnost hesel
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

11.02.2009

Oceňování podniku a standardy hodnoty

Dnešní doba, která je v posledních měsících spojená s pojmy krize a recese, bude neodmyslitelné spjata rovněž s majetkovými transakcemi vyvolá­vajícími potřebu znát hodnotu podniku.

V této zprávě bych vás rád upozornil na velmi hodnotnou knihu, jejíž prostudování lze oprávněně považovat  za nezbytný předpoklad správných úvah nad problémem ohodnocení podniku. 
Jde o knihu Tomáše Krabce, vydanou v GRADĚ pod názvem „
Oceňování podniku a standardy hodnoty“. Autor v knize přináší systemizací této discipliny, opírající se jak o teorii a praxi, tak o praktické zkušenosti oceňovatelů.

Oceňování podniku představuje náročnou mezioborovou vědu. Představuje teoretickou a praktickou disciplínou, jež staví na poznatcích ekonomické teorie, teorie a praxe podnikových financí a na oceňovacích standardech.

Recenzentka knihy prof. E. Kislingerová z VŠE, označila ve svém textu oceňování podniku za „královskou disciplinu“. A pro takto pojatou discplinu   je určena publikace Tomáše Krabce, první svého druhu v
českém prostředí. Náročnost tématu autor plně respektuje a proto ve své knize usiluje o maxi­mální vstřícnost vůči čtenáři. Hned na začátku knihy zařazuje základní terminologii a objas­ňuje regulační rámec.

D
ůvodů pro ocenění podniku existuje v České republice v současné době celá řada,
po
čínaje úředními odhady přes ocenění vycházející z obchodního zákoníku až po ocenění ve formě ekonomických analýz urče­ných pro podporu podnikatelského rozhodování. Výsledkem každého zadání oce­něni bude jiný typ hodnoty s jinou interpretací výsledku. Oceňovatel odpovědný za provedení expertizy je vystaven riziku, že použije vědomé či při nejlepší vůli nevědomě, nebo vinou neznalosti , kategorii hodnoty, která není vhodná, není zjistitelná či je odhadnuta chybné.

Samostatn
á pozornost je v knize věnována standardizaci postupu oceňovaní podniku a podtržení vaz­by postupu na účel ocenění. Standardy oceňování, které mají největší význam pro oceňování podniku v České republice, jsou především Mezinárodní oceňovací standardy (Interna­tional Valuation Standards) - správně Mezinárodní ohodnocovaeí standardy. Druhým zdrojem je standardizace specificky zaměřená na ohodnocování podniků v rámci stan­dardu německého Institutu auditorů IDW S 1.

P
ublikace reflektuje vývoj discipliny oceňo­vání podniku od počátku 90. let minulého století.
Zatímco v České repub­lice diskutujeme o pojetí discipliny oceňování podniku stále intenzivněji zhruba od počátku 21. století, ve Spolkové republice Německo a dalších zemích se teoretici a praktičtí oceňovalelé stejnými problémy zaobírají od první poloviny šedesátých let minulého století


Publikace obsahuje systematické zpracování různých forem světové standardizace oceňování aktiv, jejich interpretaci a doporučení pro použití v hospodářské praxi České republiky.
Vyjasňuje dosavadní chaotické interpretace ceny a hodnoty hospodářských aktiv a zejména podniku jako věci hromadné.
Uživatelům i zpracovatelům ocenění poskytuje praktický návod, jaké kategorie hodnoty přiřadit rozličným účelům a zadáním ocenění.
 

Tématický záběr knihy sahá od zákonné regulace oceňování v ČR až po standardy hodnoty ve smyslu International Valuation Standards, standardy pro oceňování podniků německého institutu auditorů IDW S 1 a zabývá se jejich použitelností v podmínkách ČR.
Kniha také interpretuje, systematizuje nebo i nově zavádí českou terminologii v tomto oboru.

GRADA nabízí na webové stránce možnost prohlížení 20-ti % rozsahu knihy, zahrnující  I. část knihy, věnovanou především teoretickému úvodu. V následujících řádcích přibližuji obsah knihy
formou přehledu kapitol. 


Autor knihy Tomáš Krabec, působí na Institutu účetnictví a finančního řízení podniku ŠKODA AUTO a. s. Vysoké školy a na katedře financí a oceňování podniku Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve svém výzkumu se věnuje oce­ňování uktiv a mezinárodní standardizaci oceňování. Doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení podniku obhájil na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Vybrané problémy oceňování podniků v České republice  - úvodní část knihy
Část I. Teorie ceny a hodnoty
Část II. Teorie a koncepce ohodnocování podniku
Část III. Standardizace oceňování: význam a využití
Část IV.  Zákonná regulace oceňování podniku v České republice a teorie ohodnocování podniku
Část V. Mezinárodní oceňovací standardy
Část VI. IDW S 1
( Standard IDW - Institut der Wirtschaftsfruffer in Deutschland )

Úvodní část

- Terminologie používaná v češtině a v České republice 15
- Finanční oceňování aktiv a oceňování podniku 18
- "Provádění oceňování" 19
- Corporate governance a mimoburzovní equity trhy 22
- Skutečný význam standardizace oceňování 25
- Mezinárodní komparace 25
- Regulace oceňování v České republice 26

Kapitoly
1. Trh a tržní procesy
2. Hospodářský řád a hospodářský proces
3. Relevantní trh podniku
4. Heterogenita ekonomické teorie a některé chybné interpretace a aplikace teorie
5. Teorie trhu a tržních procesů v rámci ekonomické teorie: mikroekonomie relevantního trhu podniku
6. Posouzení funkčnosti konkurence pro zjištění vlastností cen
7. Determinanty tržních struktur a funkčnost konkurence: návod pro zkoumání obvyklosti tržních podmínek
8. Potřeby oceňování aktiv
9. Terminologické a konceptuální pojetí disciplíny oceňování aktiv
10. Koncepce oceňování podniku
11. Podstata standardizace jako potřeba redukce komplexity
12. Zdroje standardizace oceňování
13. Interdependence národních a nadnárodních regulací oceňování na příkladu České republiky
14. Počátky standardizace
15. Struktura standardů a hlavní kategorie hodnoty
16. Všeobecné oceňovací koncepty a principy
17. Vztah tržní hodnoty dle IVS a Fair Value dle IFRS
18. Metody ocenění dle IVS
19. Úvod do IVS 1, 2 a 3
20. IVS 1 - Market Value Basis of Valuation (revize 2005 a 2007)
21. IVS 2 - Kategorie hodnot jiné než tržní hodnota
22. IVS 3 - Valuation Reporting (revize 2007)
23. International Valuation Guidance Note No. 6 Business Valuation
Obsah části VI. IDW S 1
1. Úvodní poznámky
2. Základní pojmy
- Obsah hodnoty podniku
- Důvody pro ocenění
- Funkce auditora
- Hodnota a cena podniků a obchodních podílů
3. Obsah a relevance burzovních kurzů
4. Zásady pro odhad hodnoty podniků
- Důležitost účelu ocenění
- Ocenění hospodářských jednotek
- Princip rozhodného dne
- Oceňování provozně nutného majetku (odst. 24 a násl.) 222
- Oceňování neprovozního majetku (odst. 59-63) 224

Přílohy
Shrnutí - Teorie oceňování podniků a standardy oceňování

Standardy oceňování: kdo, jak a proč?
Standardy a jejich vztah k ekonomické teorii
Terminologické kontroverze a dichotomie
Vztah ekonomické teorie a oceňovací metodologie
Teorie ohodnocování podniku
Kategorie hodnoty a typy aktiv
Tržní hodnota v rámci IVS
Podmínky nutné: aktiva, prodávající, kupující, určitý stupeň soutěže
Existuje objektivní tržní hodnota?
Existuje tržní hodnota aktiva dle IVS?
Existuje tržní hodnota podniku? Význam burzovně organizovaných kapitálových trhů pro odhad tržní 
hodnoty podniků
Význam amerického kapitálového trhu pro ocenění podniků v České republice
Je tržní hodnota shodná s hodnotou objektivizovanou?
Jaký je vztah mezi tržní hodnotou a rozhodčí hodnotou (Schiedswert)?

Příklady
-
Testování kategorie tržní hodnoty pro osobní automobil Škoda Octavia
- Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik lékařské praxe, specializace zubní
 
lékařství,
- Přiřazení kategorie hodnoty pro podnik v České republice

Důvodů pro ocenění podniku existuje v České republice v současné době celá řada,
po
čínaje úředními odhady přes ocenění vycházející z obchodního zákoníku až po ocenění ve formě ekonomických analýz urče­ných pro podporu podnikatelského rozhodování. Výsledkem každého zadání oce­něni bude jiný typ hodnoty s jinou interpretací výsledku. Oceňovatel odpovědný za provedení expertizy je vystaven riziku, že použije vědomé či při nejlepší vůli nevědomě, nebo vinou neznalosti , kategorii hodnoty, která není vhodná, není zjistitelná či je odhadnuta chybné.
Kniha Tomáše Krabce poslouží jako spolehlivý průvodce teorií a praxí oceňování podniku.
Bylo by užitečné, aby se stala nedílnou součástí knihovny všech, kdo mají co do činění s oceňováním aktiv pro účely: nákupy a prodeje podniků, fúze, akvizice, účetnictví a účetní konsolidace, oceňování v rámci účetnictví vedeného dle IAS/IFRS, oceňování pro daňové účely apod. Knihu  ocení nejen soudní znalci a odhadci, ale i auditoři, účetní a daňoví poradci, právní odborníci a soudy,pedagogové a studenti oborů ekonomika, finance a oceňování.
Problematika oceňování podniku je jednou z disciplin, v které se zhodnotí znalosti celé řady disciplin, vyučovaných na ekonomických fakultách. Ukazuje jejich úzké vazby a přednosti komplexního, systémového a dynamického přístupu v ekonomických procesům.